Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

17 853 70 69, +48 511 638 822

Ubezpieczenia Signal Iduna

Bezpieczne Podróże

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i assistance
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym:

 • pokrycie kosztów leczenia (ubezpieczenie KL)
 • kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW)
 • kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC)

SIGNAL IDUNA Card pomoże Ci w każdej sytuacji

W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku.
Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIGNAL IDUNA Card.

Korzystna alternatywa dla ubezpieczenia obowiązkowego

Na początku roku szkolnego lub akademickiego zawsze trzeba wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. SIGNAL IDUNA Card świetnie sprawdzi się w roli takiego ubezpieczenia. Jest przy tym alternatywą dla ubezpieczeń, oferowanych w szkolnym sekretariacie lub dziekanacie uczelni.

Specjalnie dla miłośników sportu

Jeśli amatorsko uprawiasz sport, w tym: surfing, windsurfing i kitesurfing, SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Przegląd stomatologiczny gratis

W drugim roku posiadania karty SIGNAL IDUNA Card możesz skorzystać z darmowego przeglądu stomatologicznego.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczeniem objęte są koszty:

 • rezygnacji z imprezy turystycznej,
 • przerwania imprezy turystycznej,
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego,
 • anulowania rezerwacji z noclegów.

Sumę ubezpieczenia stanowi:

 • cena imprezy turystycznej – maksymalnie 17 000 zł,
 • cena biletu – maksymalnie 10 000 zł,
 • cena noclegu – maksymalnie 3 000 zł.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Rezygnacja z imprezy turystycznej - RG

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.
Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu zawarcia ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
W przypadku rezygnacji zwracane są koszty, jakie poniósł Ubezpieczony/Ubezpieczający w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.     
Impreza turystyczna musi być zakupiona w biurze podróży prowadzącym swoją działalność na terytorium RP.

Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej + niewykorzystane świadczenia – RGS
Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego.
Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia poprzedzającego jej zakończenie.
Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń podróżnych, a także poniesione przez ubezpieczonego dodatkowe koszty transportu powrotnego.   
Impreza turystyczna musi być zakupiona w biurze podróży prowadzącym swoją działalność na terytorium RP.

Anulacja biletu lotniczego/autokarowego/promowego – RGF
Ubezpieczenie anulowania biletu zapewnia zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony/Ubezpieczający został obciążony przez przewoźnika w wyniku anulowania biletu.
Ubezpieczenie dotyczy okresu przed wylotem, wyjazdem, wypłynięciem.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony/Ubezpieczający został obciążony przez przewoźnika w związku z anulowaniem biletu lotniczego, promowego, autokarowego przed rozpoczęciem podróży zgodnie z data wylotu, wypłynięcia lub wyjazdu, określoną na bilecie.
Bilety muszą być zakupione na terytorium RP.

Anulacja rezerwacji noclegów – RGH
Ubezpieczenie anulowania rezerwacji noclegów zapewnia zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony/Ubezpieczający został obciążony w związku z anulowaniem rezerwacji noclegu.
Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu zawarcia ubezpieczenia do momentu zameldowania się w obiekcie hotelarskim pierwszego planowanego dnia pobytu.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty naliczone zgodnie z umową rezerwacji noclegów, jakimi Ubezpieczony/Ubezpieczający został obciążony w związku z anulowaniem rezerwacji noclegów.

Rezerwacja noclegu musi być zawarta:

 • za pośrednictwem obiektu hotelarskiego lub biura podróży mających siedzibę na terytorium RP,
 • internetowego systemu rezerwacyjnego zarejestrowanego na terytorium RP.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub w dniu zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

Dokumentem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest:

 • oryginał umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej lub potwierdzenie dokonanej rezerwacji i opłacenia łącznego kosztu imprezy turystycznej,
 • bilet lotniczy, autokarowy, promowy.,
 • umowa rezerwacji noclegów.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ubezpieczenie to obejmuje  wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski lub w pasie przygranicznym (w zależności od wybranego zakresu terytorialnego).

Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach do wyboru:

 • STANDARD PLUS - ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance.
 • SUPER PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pas przygraniczny (30 km w głąb lądu) w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków assistance, kosztów udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz kosztów ratownictwa.

Wariant SUPER PLUS można dodatkowo rozszerzyć o następującą ochronę ubezpieczeniową związaną z:

 • wyczynowym uprawianiem sportów
 • uprawianiem sportów ekstremalnych, np. sporty motorowe, powietrzne, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki na bungee, jazda na nartach/snowboardzie poza wyznaczonymi szlakami.

Ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów zimowych(narciarstwo, snowboard), uprawianiem sportów wysokiego ryzyka(jazda konna, polo, myślistwo, paintball, nurkowanie z użyciem aparatu oddechowego (akwalungu), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, freediving, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne (jeśli nie są uprawiane wyczynowo), a także praca fizyczna są objęte standardową umową ubezpieczenia.

Dodatkowo każdy wariant może zostać rozszerzony o poniższe ryzyka:

 • koszty rehabilitacji,
 • bagaż podróżny,
 • sprzęt sportowy,
 • odpowiedzialność cywilna.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY

Ubezpieczenie można zawrzeć na okres od 1 dnia do 365 dni.

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić każdy bez względu na wiek.

wstecz
Newsletter
Facebook